General conditions

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht voor alle overeenkomsten waarbij Concept Lighting goederen aan derden in huur afstaat en/of verkoopt.  De klant wordt geacht op de hoogte te zijn van, en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Technische voorwaarden

De elektrische aansluiting wordt voorzien door de klant. Het gebouw of terrein moet makkelijk bereikbaar zijn voor het materiaal. Weersomstandigheden kunnen niet worden ingeroepen om de eventuele niet-bereikbaarheid te verantwoorden.

Alle aanwezige stroomvoorziening voldoet aan de geldende (AREI) normen. Kabelsecties zijn correct, aarding is recent getest en voldoende bevonden, correcte en regelmatig geteste differentieel aanwezig… Schade door spanningsuitval aan de materialen van Concept Lighting zal worden aangerekend.

De huurder zorgt voor de nodige hulp bij laden en lossen, opstellen en afbouwen van de materialen. De personen die hierbij helpen zijn op geen enkele manier met Concept Lighting verbonden en blijven steeds werken onder het gezag en de verantwoordelijkheid van de huurder.

De huurder verklaart over de nodige vergunningen te beschikken en zonodig de overheid te hebben ingelicht over het event. Concept Lighting kan alleen verantwoordelijk worden gesteld voor geluidsoverlast indien zij geen rekening houdt met de wensen van de huurder en als de installatie niet door derden wordt bediend.

De huurder is verplicht de goederen te behandelen volgens de bijgeleverde handleidingen. Alleen normaal gebruik van het materiaal zoals door de fabrikant voorzien is toegestaan. Het is verboden de gehuurde materialen open te maken of veranderingen aan te brengen aan de gehuurde goederen.

Veiligheid

Tijdens de huurtermijn is de huurder aansprakelijk voor de gehuurde materialen. Hij draagt de volle verantwoordelijkheid voor alle risico‚Äôs die zich kunnen voordoen (Brand, diefstal, waterschade, beschadiging, ongeval, enz.) In geval van schade is de huurder verplicht dit onmiddellijk te melden aan Concept Lighting.  Indien reparaties nodig zijn ten gevolge van een fout van de huurder, onvakkundig gebruik, verandering van de in- en uitwendige structuur, reparaties door derden, of enig andere oorzaak die buiten normale slijtage kan worden beschouwd, worden de kosten van deze reparaties aangerekend aan de huurder.

Schade ten gevolge het gebruik van gehuurde of aangekochte goederen kan nooit worden aangerekend aan Concept Lighting. Zelfs in geval van de aanwezigheid van een constructiefout kan Concept Lighting op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de geleden schade. De klant zal Concept Lighting steeds vrijwaren van alle aanspraken door terzake derden, infrastructuur of andere.

De huurder verschaft te alle tijden toegang tot de gehuurde goederen aan een afgevaardigd persoon van Concept Lighting.

Betaling

Betalingen moeten voor het event aanvang volledig worden voldaan. Concept Lighting behoudt zich het recht, bij niet-betaling voor aanvang van het event, de overeenkomst als verbroken te beschouwen. Het eventuele voorschot blijft te allen tijde verworven als forfaitaire vergoeding, zonder dat hierdoor de verdere rechten verminderd worden. Alle kosten, dewelke Concept Lighting maakt door niet tijdige betaling komen voor rekening van de huurder.

Aanspraken van derden op goederen eigendom van Concept Lighting worden afgewezen, teneinde Concept Lighting terzake te vrijwaren. Indien toch beslag mocht gelegd worden op roerende of onroerende goederen van de huurder, is deze laatste verplicht dit te melden. Indien op enig andere wijze de eigendomsrechten van Concept Lighting dreigen te worden geschaad dient de huurder Concept Lighting onmiddellijk in te lichten. Onderverhuur aan derden is enkel toegestaan met schriftelijke toestemming van Concept Lighting.

 Uitsluitend de rechtbanken in het gerechtelijke arrondissement van de verhuurder zijn bevoegd een uitspraak te doen bij een eventueel geschil.